Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve

Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve përfshinë të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e organizatës për periudhën raportuese

Te hyrat

Të hyrat nga buxheti

Të hyrat nga buxheti përfshijnë të hyrat e pranuara gjatë periudhës raportuese nga fondi për mbeshtetje të subjekteve poltike për te mbuluar shpenzimet operative

Të hyrat nga anëtarësia

Te hyrat nga antarësia paraqesin të hyrat e pranuara në emër të antarësisë për periudhen raportuese

Donacionet dhe kontributet në të holla

Donacionet dhe kontrubutet në të holla paraqesin të gjitha mjetet e pranuara gjatë periudhës raportuese nga personat fizik apo juridik

Kontributet në natyrë në mall dhe shërbime

Kontributet në natyrë në mall dhe sherbime paraqesin të gjitha të mirat materiale të cilat i'u kan dhuruar Organizatës gjatë periudhës raportuese

Të hyrat e fushatës

Në këtë kategori perfshihen te gjitha te hyrat e deklaruara gjatë fushatës zgjedhore

Te hyrat e liruara nga të hyrat e shtyera

Në këtë kategori prezentohen të hyrat e krijuara nga shfrytëzimi pasurisë afatgjatë, vlera e njohur si e hyrë është ekuivalente me shpenzimet e zhvlerësimit të njohura si shpenzim

Të hyrat tjera

Ne këtë kategori duhet të përfshihen të gjitha te hyrat tjera të cilat nuk janë të përfshira në kategoritë e mesipërme.

Gjithsej të hyrat për vitin

Totali i të hyrave të raportuara

Shpenzimet

Pagat dhe kompenzimet

Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura për pagat dhe kompenzimet, perfshire beneficionet tjera, pagesat ndaj vezhguesve etj.

Shpenzimet e transportit

Në këtë kategori perfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona C

Reklamat, reprezentacioni dhe konferencat

Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona C

Shpenzimet e fushatës

Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e deklaruara gjatë fushatës zgjedhore

Blerja e mallrave

Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona C

Shpenzimet e ndryshme

Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona C

Shpenzimet e përgjithshme

Në këtë kategori përfshihen të gjitha shpenzimet e ndodhura të detajuara ne Shënimin 2 Kolona C

Gjithsej shpenzimet për vitin

Totali i shpenzimeve të raportuara

Suficiti (+) ose deficiti (-) për vitin (H-SH)

Diferenca në mes të të hyrave dhe shpenzimve, kjo diferencë bartet në fund të periudhës tek Ekuiteti ne Paqyrën e Pozitës Financiare